Zespół

dr hab. Iwona Kurz – Ur. 1972. Historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka książki Twarze w tłumie (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach (2008), redaktorka antologii Film i historia (2008, Nagroda Rektora UW) i monograficznego numeru „Kultury Współczesnej” Powrót do archiwów (4/2011), współredaktorka podręczników akademickich Antropologia ciała (2008) oraz Antropologia kultury wizualnej (2012), redaktorka i współtłumaczka książki Jonathana Crary’ego Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna (2009).
Współredaktorka pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Regularnie publikuje populne artykuły dotyczące różnych sztuk wizualnych, m.in. w „Dwutygodniku.com” i „Kinie”. Obecnie pracuje nad książką o wizualnych formach pamięci o Auschwitz.

dr Paulina Kwiatkowska Ur. 1979. Wykłada w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz Warszawskiej Szkole Filmowej. Zajmuje się teorią obrazu filmowego i historią kina (przede wszystkim modernistycznego). Stypendystka Fundacji Bogliasco (wiosna 2016). Autorka książki Somatografia. Ciało w obrazie filmowym (Kraków 2011; książka przełożona na język rosyjski – Charków 2014); współredaktorka monografii Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming-Lianga (Kraków 2009) i Spojrzenie Antonioniego (Warszawa 2015) oraz podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej (Warszawa 2012); redaktorka i tłumaczka książki Kai Silverman i Haruna Farockiego Rozmowy o Godardzie (Warszawa 2014). Publikuje m.in. w „Kwartalniku Filmowym”.

dr Magda Szcześniak – Ur. 1985. Kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej, tłumaczka. Wykłada w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (Fundacja Bęc Zmiana 2016). Interesuje się kulturą wizualną, teorią queer, polską transformacją ustrojową po 1989 roku, polityką tożsamościową. Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Kontekstach”, „Krytyce Politycznej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich” i na „Dwutygodnik.com”. Stypendystka Fundacji Fulbrighta (2010/11, University of Rochester, Graduate Program in Visual and Cultural Studies) oraz Narodowego Centrum Nauki (grant Preludium w latach 2013-2015). Członkini zespołów realizujących projekty: „Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy” (NCN, program OPUS) oraz „Wytwarzanie i analiza źródeł w sztukach wykonawczych” (NPRH). Od maja 2015 do marca 2016 roku wspólnie z Maciejem Gdulą oraz Krzysztofem Świrkiem prowadziła cotygodniowy program Nie wierzę politykom w TVP Info, poświęcony ważnym i aktualnym tematom społecznym i politycznym. Członkini redakcji pisma naukowego „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Współzałożycielka Fundacji Widok.

dr Łukasz Zaremba – Ur. 1983. Badacz wizualności, tłumacz. Kurator w Centrum Muzeologicznym Muzeum Sztuki w Łodzi i wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się teoriami kultury wizualnej i metodologią badań wizualnych. Publikował w „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Invisible Culture”, „Dialogu”, „Kulturze Popularnej” i na „Dwutygodnik.com”. Laureat Stypendium FNP START 2012 i START 2013 i stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2016 – 2019. Współtłumacz książki Jonathana Crary’ego Zawieszenia percepcji (2009), tłumacz książki W.J.T. Mitchella Czego chcą obrazy? (2013) i Nicholasa Mirzoeffa, Jak zobaczyć świat(2016) oraz wielu innych tekstów z kultury wizualnej. Współredaktor podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej (2012). Zrealizował grant NCN Preludium „Współczesne oblicza ikonoklazmu”. Jego książka Obrazy wychodzą na ulice ukaże się wkrótce nakładem wyd. Bęc Zmiana w serii współtworzonej z IKP UW. Członek redakcji pisma naukowego „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Współzałożyciel Fundacji Widok.